درمان سیروز کبدی با آلوورا
ارتباط سیروز کبدی با مصرف الکل و خواص درمانگر آلوورا

سمیت ناشی از مصرف نوشیدنی الکلی، سومین دلیل متداول مرگ و میر و پنجمین دلیل متداول “بار بیماری” (اثر بیماری، که با شاخص هایی مانند DALYs (سال‌های زندگی تنظیم شده با ناتوانی) و YLDs (تعداد سال‌هایی از عمر که با بیماری طی شده است) سنجیده می‌شود) در جهان است.

سوء مصرف الکل علت اصلی مرگ و میر در افراد ۱۵-۴۹ سال است و کل هزینه‌های آن به میلیاردها دلار می‌رسد. سوء مصرف نوشیدنی‌های الکلی، دلیل اصلی بیماری حاد و مزمن کبدی محسوب می‌شود.

در بسیاری از بررسی‌های انجام شده یک ارتباط نزدیک بین مصرف نوشیدنی الکلی به صورت مداوم و خطر پیشرفت آسیب کبدی مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته، الکل متداول‌ترین علت شناخته شده بروز بیماری سیروز کبدی است.

در حال حاضر در طب مدرن داروهای معتبرِ درمانگر بیماری کبدی برای کنترل آسیب کبدی ناشی از الکل/دارو کافی نیست

در طب سنتی ‌از عصاره آلوورا به دلیل خواص دارویی آن استفاده شده است. در سال ۲۰۱۱، مطالعه‌ای با هدف ارزیابی “فعالیت درمانی بیماری کبدی” مربوط به عصاره آبی ژل آلوورا در رت‌ها انجام و نتیجه آن در مجله Pakistan Journal of Biological Sciences منتشر شد. رت‌های نژاد Sprague-Dawley به سه گروه تقسیم‌بندی شدند: گروه کنترل منفی، گروه کنترل مثبت و گروه‌ درمان شده با عصاره.

گروه کنترل منفی آب مقطر به صورت روزانه دریافت کرد. گروه کنترل مثبت الکل و گروه درمان شده با عصاره، الکل و عصاره آبی آلوورا دریافت کردند. سمیت کبدی در گروه کنترل مثبت و گروه تحت درمان با عصاره – الکل القاء شد. ” اثر درمان بیماری کبدی” از طریق روش اندازه‌گیری میزان سرمی کل بیلی‌روبین، فسفاتاز قلیایی، آسپارتات ترانس آمیناز و آلانین ترانس آمیناز و هیستوپاتولوژی کبد (مطالعه تغییرات بافتی ناشی از بیماری) انجام شد.

فعالیت‌های آلانین ترانس آمیناز در هر سه گروه قابل مقایسه بود. در گروه کنترل مثبت (مصرف کننده الکل) میزان سرمی کل بیلی‌روبین، فعالیت‌های فسفاتاز قلیایی و آسپارتات ترانس آمیناز به طور قابل توجهی افزایش یافت. آزمایش هیستوپاتولوژی (مطالعه تغییرات بافتی ناشی از بیماری) نشان داد که الکل باعث القاء آسیب کبدی می‌شود.

اختلال عملکرد کبدی القاء شده با الکل، با مصرف عصاره آلوورا برطرف شد.

درمان با آلوورا از بافت کبد، همانند بافت کبدی گروه کنترل منفی، حفاظت کرد. این مطالعه نشان داد که عصاره آبی ژل آلوورا “درمانگر بیماری کبدی” است و بنابراین باعث معتبر شدن استفاده از گیاه در طب سنتی برای کنترل اختلال عملکرد کبدی ناشی از مصرف الکل می‌شود.