Tag: توصیه روزه داری مزاج

مزاج شناسی و مزاج درمانی ۱۲ توصیه برای روزه داری افراد صفراوی با مزاج گرم و خشک

۱۲ توصیه برای روزه داری افراد صفراوی با مزاج گرم و خشک

مزاج شناسی و مزاج درمانی ۸ توصیه برای روزه داری افراد سوداوی با مزاج سرد و خشک

۸ توصیه برای روزه داری افراد سوداوی با مزاج سرد و خشک

مزاج شناسی و مزاج درمانی ۶ توصیه برای روزه داری افراد با مزاج دموی گرم و تر

۶ توصیه برای روزه داری افراد با مزاج دموی گرم و تر

مزاج شناسی و مزاج درمانی ۸ توصیه برای روزه داری افراد بلغمی با مزاج سردوتر

۸ توصیه برای روزه داری افراد بلغمی با مزاج سردوتر